Utah Hockey Club

Sports Ice Hockey: NHL Teams

Vote Ranking  

1

Clayton Keller

Hockey Player

100% (1 of 1 votes)

2

Connor Ingram

Hockey Player

100% (3 of 3 votes)

3

Salt Lake City, Utah

Location

10.53% (2 of 19 votes)

4

Andre Tourigny

Hockey Coach

0% (0 of 0 votes)

5

Karel Vejmelka

Hockey Player

0% (0 of 0 votes)