Nintendo

Entertainment Video Games

Vote Ranking  

1

Nintendo 3DS

Gaming Console

100% (1 of 1 votes)

2

Nintendo GameCube

Gaming Console

100% (1 of 1 votes)

3

Nintendo Game Boy

Gaming Console

100% (5 of 5 votes)

4

Super Nintendo Entertainment System

Gaming Console

83.33% (5 of 6 votes)

5

Nintendo 64

Gaming Console

83.33% (5 of 6 votes)

6

James Rolfe

Filmmaker

56.41% (88 of 156 votes)

7

Charles Martinet

Actor

50.0% (1 of 2 votes)

8

Nintendo Switch

Gaming Console

44.78% (60 of 134 votes)

9

Satoru Iwata

Entrepreneur

0% (0 of 0 votes)

10

Alexey Pazhitnov

Inventor

0% (0 of 1 votes)

11

Jeff Rovins

Author

0% (0 of 0 votes)

12

Nintendo Entertainment System

Gaming Console

0% (0 of 7 votes)

13

Nintendo Virtual Boy

Gaming Console

0% (0 of 0 votes)

14

Nintendo

Corporation

0% (0 of 5 votes)

15

Nintendo Wii

Gaming Console

0% (0 of 1 votes)

16

Hiroshi Yamauchi

Entrepreneur

0% (0 of 0 votes)

17

Mike Tyson

Boxer

0% (0 of 0 votes)

18

Nintendo Game Boy Color

Gaming Console

0% (0 of 0 votes)

19

Nintendo Wii U

Gaming Console

0% (0 of 0 votes)

20

Hideo Kojima

Inventor

0% (0 of 0 votes)

21

Nintendo Game Boy Advance

Gaming Console

0% (0 of 0 votes)

22

Gunpei Yokoi

Inventor

0% (0 of 0 votes)

23

Koji Kondo

Musician

0% (0 of 0 votes)

24

Nintendo DS

Gaming Console

0% (0 of 0 votes)

25

Reginald Fils-Aime

Entrepreneur

0% (0 of 0 votes)

26

Satoshi Tajiri

Inventor

0% (0 of 0 votes)

27

Shigeru Miyamoto

Inventor

0% (0 of 0 votes)